Cảm nhận học viên

LÝ DO ĐỂ YÊU THÍCH MÔ PHỎNG – SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS® Simulation là một danh mục các công cụ phân tích cấu trúc dễ sử dụng sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý trong thế giới thực của sản phẩm bằng cách kiểm tra hầu hết các mô hình CAD. Danh mục đầu tư cung cấp khả năng phân tích tĩnh và động tuyến tính, phi tuyến tính.

Nguyễn Thái An

Bài giảng Solidworks cực kì chi tiết và thầy dạy rất dễ hiểu. Kì này em được học bổng cũng là nhờ các bài giảng tại Edu -tech đó.

Vũ Minh Đức

Nhờ khóa học của các thầy trên Edu-tech mà em đã có thể tự học ở nhà và tìm được một công việc tốt.

Phạm Hồng Thái

Học xong khóa học SolidWorks em có thể tự vẽ, lắp ráp một chi tiết phức tạp mà trước đây với em là rất khó khăn.