Bài giảng Solidworks cực kì chi tiết và thầy dạy rất dễ hiểu, nhờ khóa học mà em đã tự tin thiết kế thành thạo các chi tiết cơ khí. Kì này em được học bổng cũng là nhờ các bài giảng tại Edu -tech đó.