Mình học khóa SolidWord tại Edu-tech. Thầy Thảo dậy rất chi tiết và tỉ mỉ. Mình sẽ học thêm các khóa học khác tại Edu-Tech.